Thursday, July 30, 2015

Daily Crime Reports As On 30/07/2015 At 07:00 Hrs

  • ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:29/07/2015 ರಂದು 19:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:30/07/2015 ರ 07:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರಿದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

No comments: